Σοσιαλιστικά Κράτη και ΚΚΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2
Η πολιτική και οικονομική κατάσταση το 1945
Κεφάλαιο 3
Οι προκλήσεις των Βορείων γειτόνων και το Μακεδονικό Ζήτημα
Κεφάλαιο 4
Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις
Κεφάλαιο 5
Το ΚΚΕ και η έναρξη του εμφυλίου πολέμου
Κεφάλαιο 6
Οι διεθνείς συγκυρίες
Κεφάλαιο 7
Η εντατικοποίηση του αγώνα
Κεφάλαιο 8
Εφοδιασμός από τις Λαϊκές Δημοκρατίες
Κεφάλαιο 9
Η αρχή του τέλους
Συμπεράσματα
Παράρτημα - Έγγραφα
Βιβλιογραφία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
KON03001
ΣΕΛΙΔΕΣ
384