Πολιτική στατιστική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται ορισμένες στατιστικές μέθοδοι που είναι χρήσιμες για την έρευνα, αλλά και για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, στην πολιτική επιστήμη. Η ανάπτυξη των μεθόδων αυτών γίνεται με την ελάχιστη δυνατή χρήση μαθηματικών και γι' αυτό δεν περιλαμβάνει αποδείξεις ή άλλες αναλυτικές διαδικασίες. Για να διευκολυνθεί όμως η κατανόηση των μεθόδων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λογική τους θεμελίωση, η οποία συμπληρώνεται με την περιγραφή τόσο των αδυναμιών όσο και της χρησιμότητάς τους. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται κατάλληλα παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνουν εφαρμογές σε συγκεκριμένα πολιτικά θέματα. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
DRA04001