Ο ελληνικός κοινωνικός μετασχηματισμός - Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική ανάπτυξη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΗΔΕΥΤΕΡΗΕΚΔΟΣΗ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7

ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ

Οι κλασικές θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό.

Ορισμένα ανοικτά θεωρητικά ζητήματα 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι κλασικές θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό και το πρόβλημα του παγκόσμιου καπιταλισμού

11 1.1 Εισαγωγή

11 1.2 Η ιστορική συγκυρία των κλασικών θεωριών και ο παγκόσμιος καπιταλισμός

12 1.2.1 Οι ορισμοί του ιμπεριαλισμού στις κλασικές θεωρίες

12 1.2.2 Η εισαγωγή της θεωρίας του παγκόσμιου καπιταλισμού

13 1.3 Η κριτική του Λένιν στα πολιτικά συμπεράσματα της θεωρίας του παγκόσμιου καπιταλισμού

16 1.4 Από τον παγκόσμιο καπιταλισμό στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα

20 1.5 Από την ιμπεριαλιστική αλυσίδα στη γενική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μονοπώλια, εξαγωγές κεφαλαίων και παρακμή του καπιταλισμού στις κλασικές θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό

26 2.1 Το θεωρητικό πλαίσιο: Το χρηματιστικό κεφάλαιοτου Rudolf Ηilferding

26 2.2 Μονοπώλια, ελεύθερος ανταγωνισμός και παρακμή του καπιταλισμού

27 2.3 Εξαγωγές κεφαλαίου και θεωρία της υποκατανάλωσης

32 2.3.1 Η κυριαρχία της θεωρίας της υποκατανάλωσης

2.3.2 Η προιστορία του Λένιν και η κριτική του Μπουχάριν (1925)

2.3.3 Πρόσθετο κέρδος και εξαγωγές κεφαλαίου ως αποτέλεσμα των διεθνών διαφορών του ποσοστού κέρδους (Μπουχάριν 1925)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Σημασία και τα όρια των κλασικών θεωριών για τον ιμπεριαλισμό 39

ΔΕΥΤΕΡΟΜΕΡΟΣ

Καπιταλιστικές σχέσεις εξουσίας, διεθνοποίηση της παραγωγής, ιμπεριαλισμός: Η ενότητα κράτους έθνους κεφαλαίου και η δυναμική της επέκτασής της

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κράτος, έθνος και καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής

44 4.1 Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και εθνικός κοινωνικόςσχηματισμός

44 4.1.1 Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο 000

4.1.2 Η έννοια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 000

3 4.1.3 Ο κοινωνικός σχηματισμός 000

4.2 Το καπιταλιστικό κράτος ως εθνικόκράτος 50

4.2.1 Τα σύνορα της εθνικής ταξικής εξουσίας 000

4.2.2 Εσωτερικές και διεθνείς σχέσεις 000

4.3 Εθνικό κράτος και διεθνοποίηση του κεφαλαίου 55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Καπιταλιστικόςτρόποςπαραγωγής και μονοπώλια 60

5.1 Το θεωρητικό πρόβλημα 60

5.2 Ανταγωνισμός και μονοπώλια 62

5.3 Συνολικό κεφάλαιο και μέσο κέρδος 68

5.4 Το ζήτημα της περιοδολόγησης του καπιταλισμού 71

5.5 Παράρτημα: Ο Λένιν και οι επίγονοί του 76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η Διεθνοποίηση του κεφαλαίου:

Η τροποποίηση του νόμου της αξίας στην παγκόσμια αγορά 82

6.1 Η κυριαρχία των κλασικών σχημάτων στις σύγχρονες θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό 82

6.2 Η τροποποίηση του νόμου της αξίας στην παγκόσμια αγορά 86

6.3 Σχετικά με τις εξαγωγέςκεφαλαίου 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Καπιταλιστική ανάπτυξη και υπανάπτυξη στα πλαίσια της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας 98

7.1 Ορισμένα θεωρητικά συμπεράσματα 98

7.2 Καπιταλιστική ανάπτυξη και πάλη των τάξεων 99

7.3 Κοινωνικός σχηματισμός και διεθνείς σχέσεις 106

7.4 Σχετικά με τη μορφή της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας σήμερα 109

ΤΡΙΤΟΜΕΡΟΣ

Ο νεοελληνικός καπιταλιστικός σχηματισμός: Επεκτατισμός και οικονομικήανάπτυξη 115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η συγκρότηση του νεοελληνικού καπιταλιστικού κράτους (από τον ασιατικό τρόπο παραγωγής στον καπιταλισμό) 116

8.1 Εισαγωγή 116

8.2 Οθωμανική Αυτοκρατορία και ασιατικός τρόπος παραγωγής 117

8.3 Η κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης (1650-1800) 122

8.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά της κρίσης

8.3.2 Ο Νέος ρόλος των Φαναριωτών

8.3.3 Η μετατόπιση του εξαγωγικού εμπορίου

8.3.4 Η αναδιάρθρωση του κοινοτικού συστήματος

8.4 Η διαδικασία διάλυσης του ασιατικού τρόπου παραγωγής και η Ελληνική Εθνική Επανάσταση 127

8.4.1 Εμπορικόκεφάλαιο, κοινωνικές τάξεις και εθνική επανάσταση.

Η ανεπάρκεια των σύγχρονων ιστορικών προσεγγίσεων 4

8.4.2 Ο μετασχηματισμός των κοινωνικών σχέσεων στην ύπαιθρο: Το τέλος των κοινοτήτων

8.5 Η Επανάσταση και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους 136

8.6 Η αφετηρία του ελληνικού καπιταλισμού 142

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους (1830-1940) 148

9.1 Το πρόβλημα της περιοδολόγησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού 148

9.2 Ανάπτυξη υπό την κυριαρχία του εμπορικού και εφοπλιστικού κεφαλαίου (1830-1870) 150

9.2.1 Η κοινωνική και πολιτική εξέλιξη στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος

9.2.2 Σχετικά με τη μορφή του κράτους

9.2.3 Αγροτική οικονομία και κεφάλαιο

9.2.4 Καπιταλιστική ανάπτυξη και διεθνής θέση της Ελλάδας

9.2.5 Καπιταλιστική ανάπτυξη και απολογητική ιδεολογία

9.3 Η στροφή στον βιομηχανικό καπιταλισμό (1870-1908) 172

9.4 Κοινωνική μεταρρύθμιση και εδαφική επέκταση (1909-1922) 188

9.4.1 Η επανάσταση του 1909

9.4.2 Κοινωνική μεταρρύθμιση και κράτος δικαίου

9.4.3 Εδαφική επέκταση και εθνικό ζήτημα

9.4.3.1 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

9.4.3.2 Ο Α ́ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο εθνικός διχασμός και η μικρασιατική εκστρατεία

9.5 Εθνική ομογενοποίηση, πολιτική κρίση και καπιταλιστική ανάπτυξη (1922-1940) 207

9.5.1 Το σημείο καμπής στη νεοελληνική ιστορία: 1922

9.5.2 Η οικονομική ανάπτυξη

9.5.3 Πολιτική κρίση και ειρηνική εξωτερική πολιτική

9.5.4 Η εθνική ομογενοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 227

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ237

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIL02001
ΣΕΛΙΔΕΣ
482