Ο Έλλην Διδάσκαλος ως φορευς προόδου και παράγων εθνικής αγωγής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Το εκπαιδευτικόν μας πρόβλημα ευρίσκεται, κατά τα τελευταία έτη, εις το επίκεντρον του δημοσίου ενδιαφέροντος. Πανταχόθεν διεκηρύχθη, ότι η εκπαίδευσις του Έθνους μας είναι ο "μεγάλος ασθενής" και έχει ανάγκην μιας γενικωτέρας και επί νέων βάσεων αναδιαρθρώσεως, δια να δυνηθή αυτή ν' ανταποκριθή εις τας απαιτήσεις της καλπάζουσης τεχνολογικής προόδου και ικανοποιήση τα πιεστικά αιτήματα των σημερινών καιρών.

Η ανησυχητική αυτή κατάστασις εις την οποίαν ευρίσκεται η εκπαίδευσις εις την χώρας μας, παρατηρείται εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν διεπιστώθη η μεγάλη οικονομική της αξία, υπό διαφόρων προσοπικοτήτων της Οικονομικής επιστήμης διαφόρων Εθνών και ιδιαιτέρως υπό κορυφαίων Αμερικανών οικονομολόγων, οι οποίοι, με επικεφαλής τον Th. W. Schultz, κατόπιν επιστημονικών στατικό- οικονομικών ερευνών, κατέληξαν εις το συμπέρασμα ότι είναι αύξουσα η σημασία της εκπαιδεύσεως εις την άνοδο του Εθνικού εισοδήματος και την "κοινωνική ευημερίαν" εν γένει."

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
STE04001
ΣΕΛΙΔΕΣ
90