ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ, Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μέλημα να δώσει κανείς λογική δομή σε μια εργασία που προσπαθεί να ερμηνεύσει μιαν εξ ορισμού άμορφη κοινωνική πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να εκθέσει τον ερευνητή σε μονομέρειες και σε υπερβολές. Κάθε ερμηνεία είναι από τη φύση της «υπερ-ερμηνεία» και «υπο-ερμηνεία» ταυτόχρονα, κάθε συστηματοποίηση είναι και αφαίρεση, κάθε υπογράμμιση και διαγραφή. Ήδη η διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων και η «κατασκευή» των κατηγοριών οποιασδήποτε ανάλυσης οδηγούν αδήριτα στην αποσιώπηση σκοπιών εξίσου ή και περισσότερο σημαντικών απ' εκείνες που τονίστηκαν. Μ' αυτή την έννοια η ολοκλήρωση μιας οποιασδήποτε διανοητικής πορείας είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη: η τυπική συμπλήρωση ενός συλλογισμού συμπίπτει με τη χάραξη σωρείας άλλων, συμπληρωματικών, διορθωτικών ή ακόμα και ανασκευαστικών. Έτσι, πριν ακόμα αποπερατωθεί, το σχεδίασμα ερμηνείας ορισμένων πλευρών της εξέλιξης της νεοελληνικής κοινωνίας, που επιχείρησα σε μία προηγούμενη εργασία μου, εμπεριείχε τα σπέρματα της υπέρβασής του. Τονίζοντας την άρθρωση ανάμεσα στον ελλαδικό και στον εξωελλαδικό ελληνισμό, οδηγήθηκα σ' ένα σχετικό τουλάχιστον υποτονισμό μιας σειράς από «ενδογενείς» διαδικασίες που προσδιόρισαν την εξέλιξη του ελληνικού κράτους. Η αύξουσα από μέρους μου συνειδητοποίηση ορισμένων πλευρών, που δεν είχαν γίνει αντικείμενα επαρκούς επεξεργασίας υπήρξε άλλωστε και ο κύριος λόγος που με ώθησε προς το άνοιγμα της προβληματικής που ακολουθεί. Ωστόσο, η εργασία αυτή δεν αποτελεί ανασκευή της προηγούμενης, αλλά αντίθετα συμπλήρωσή της. Οι περισσότερες μάλιστα υποθέσεις που ακολουθούν, όχι μόνο δεν έρχονται σε αντίθεση αλλά εμπεριέχονται είτε ρητά είτε και «υπό τας γραμμάς» στο ερμηνευτικό πλαίσιο της προηγούμενης δουλειάς μου.
Ακριβώς αυτή η μερική αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στις δύο εργασίες, που προσπαθούν να εξετάσουν το ίδιο αντικείμενο από δύο διαφορετικές πλευρές, βρίσκεται στη βάση ενός «διλήμματος» που είναι αισθητό σε όλη την έκταση του κειμένου που ακολουθεί. [...]
Κλείνοντας, θεωρώ αναγκαίο να τονίσω ότι η εργασία αυτή είναι, σε σημαντικό βαθμό, προϊόν μιας γενικότερης συλλογικής προσπάθειας κριτικής αντιμετώπισης της νεοελληνικής κοινωνικής εξέλιξης που άρχισε, εδώ και μερικά χρόνια, γύρω από τον Νίκο Πουλαντζά, τον Κώστα Βεργόπουλο και εμένα, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Παρισιού αριθ. 8 . Πρέπει επίσης να υπογραμμίσω το χρέος μου προς τον Νίκο Σβορώνο, που όχι μόνο συνέβαλε αποφασιστικά στην αποκρυστάλλωση και στη διευκρίνιση πολλών κεντρικών σημείων αλλά και με βοήθησε να αποφύγω μια σειρά από λογικά και πραγματολογικά σφάλματα.
Παρίσι, Ιούνιος 1980, Κ.Τ. 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΥΠΕΡΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ
Ι. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Εθνικό εισόδημα και δημόσιες δαπάνες
Ονομαστικές και πραγματικές λειτουργίες της κρατικής απόσπασης πόρων
ΙΙ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Μισθοδοτικές, μεταβιβαστικές και άλλες δαπάνες
Το δημόσιο χρέος
Δημόσια έργα και επενδύσεις
Στρατιωτικές δαπάνες
ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Ι. ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΙΙ. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η μορφολογία των διοικητικών «οργανογραμμάτων»
Η συγκρότηση και αναπαραγωγή μιας διαστρεβλωμένης γραφειοκρατικής πυραμίδας
Το γενικό ανάπτυγμα των μισθολογικών διαφορών
Μισθολογικές ασυνέχειες και υπαλληλικές κατηγορίες
ΙΙΙ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
IV. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ: ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΙΣΜΟΥ
Εφημερίδες και δημοσιογράφοι
Νομικοί και δικηγόροι
Συμπεράσματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΙ. ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ: ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΙΙΙ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Άνιση ανάπτυξη και διαφορικές παραγωγικές σχέσεις
Οι βασικές κοινωνικο-οικονομικές «ζώνες» του ελλαδικού χώρου
IV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βιομηχανικές δραστηριότητες
Τραπεζικές και πιστωτικές δραστηριότητες
Γαιοπρόσοδος
Εμπόριο
Η εμπορική ναυτιλία
V. ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
VI. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
VII. ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΟΛΟΥΡΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΥ
Ι. Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας
Οι συνθήκες της αγροτικής εκμετάλλευσης και οι συνέπειες της «οικονομικής διαθεσιμότητας» της γης
Οι κοινωνικές και ταξικές προεκτάσεις της εμπέδωσης της μικροκαλλιέργειας και το ζήτημα των εθνικών γαιών
Ο προσανατολισμός των προυχόντων προς τη διοίκηση και τη δημιουργία των πολιτικών «τζακιών»
ΙΙ. Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Οι θεσμικές και ιδεολογικές ρίζες της ισοπολιτείας
Οι συνταγματικές συντεταγμένες και η θέσπιση της καθολικής ψηφοφορίας
Η εκλογική πράξη και η ιδεολογική της σημασία
Πολιτική ισονομία και πολιτική σταθερότητα: Ορισμένα ανοικτά ερωτήματα
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
TSO01002
ΣΕΛΙΔΕΣ
365