Κείμενα από την φυλακή. Των τριών φυλακισμένων μελών του Επαναστατικού Αγώνα Κώστα Γουρνά, Πόλας Ρούπα, Νίκου Μαζιώτη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γι’αυτό και η δική μας απάντηση στην κρίση είναι η Κοινω­νική Επανάσταση, την οποία και θεωρούμε ως τη μόνη ρεαλι­στική πρόταση για την έξοδο από τη συστημική κρίση.

Μια Κοινωνική Επανάσταση, όπου ο λαός θα απαλλοτριώ­σει τις περιουσίες των πλουσίων, των πολυεθνικών και των με­γάλων ελληνικών εταιριών. Που θα απαλλοτριώσει το σύνολο της εκκλησιαστικής και κρατικής περιουσίας. Μια Κοινωνική Επανάσταση, που θα καταργήσει οριστικά το κράτος και κάθε ιεραρχική και γραφειοκρατική οργάνωση και θα δημιουργή­σει κοινωνικές δομές που θα αποτρέψουν την επανεμφάνιση κάθε μορφής οργανωμένης οικονομικής και πολιτικής εξουσί­ας. Που θα κοινωνικοποιήσει τα πάντα: τα μέσα παραγωγής, τη γη, το εμπόριο, την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, τις συγκοινωνίες.

Μια Κοινωνική Επανάσταση, που θα έχει ως πυρήνα της κοινωνικής οργάνωσης την κοινότητα ή κομμούνα. Που θα θέ­σει κάθε κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα κάτω από τη διαχείριση ενός δικτύου λαϊκών Συνελεύσεων και Συμβου­λίων, όπου ο καθένας μας στην εργασία, την πόλη, το χωριό, τη γειτονιά, μέσα από αυτά τα συλλογικά όργανα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων θα πάρει τη ζωή στα χέρια του.

Που θα αφήσει οριστικά πίσω της τη βιομηχανική κοινωνία και το σημερινό τρόπο ζωής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση.

Μια Κοινωνική Επανάσταση, που θα καταργήσει κάθε εθνι­κή, φυλετική και θρησκευτική διάκριση, που θα συναδελφώ- σει τους λαούς σεβόμενη τη διαφορετικότητά τους, που θα κα­ταργήσει οριστικά τις κοινωνικές τάξεις και τους διαχωρι­σμούς.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00359
ΣΕΛΙΔΕΣ
155