Ημερολόγιο 2019. Έν Αγρινίω τη 16η Σεπτεμβρίου 1944