Η γνώμη των κατοίκων των Ιωαννίων για τους Αλβανούς και Βορειοηπειρώτες στην Ελλάδα (Εμπειρική Έρευνα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσιάζονται τα πορίσματα έρευνας που διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 1992 μέχρι τον Μάρτιο 1992 στην πόλη των Ιωαννίνων, βάσει ερωτηματολογίου με στόχο την ανάλυση της στάσης των ερωτουμένων προς τους Αλβανούς και τους Βορειοηπειρώτες και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Περιέχει αναλύσεις μεταβλητότητας απλής και διπλής κατεύθυνσης και συγκρίσεις μεταβλητών με την βοήθεια των στατιστικών κριτηρίων t-test groups, Chi και t-test pairs. Διατυπώνονται 21 συνοπτικά συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η στάση των ατόμων του δείγματος είναι περισσότερο αρνητική προς τους Αλβανούς παρά προς τους Βορειοηπειρώτες στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
GAL01001