Χρηματοδοτική Διοίκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιγραφή:
Γενική επισκόπηση της χρηματοδοτικής διοικήσεως
Κατηγορίες και κόστος κεφαλαίου
Καθορισμός της χρηματοδοτικής διαρθρώσεως
Πολιτική του μερίσματος που διανέμεται
Προγραμματισμός επενδύσεων κεφαλαίου
Ανάλυση χαρτοφυλακίου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
TZO01001