Εισαγωγή στην θεωρία και την πρακτική των εκλογικών συστημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
NIK01001