Διοίκηση Δικτύων Διανομής και Logistics

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

Πρόλογος 13


ΜΕΡΟΣ Α|
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(CHANNEL MANAGEMENT)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 22
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. 1. Αντικείμενο και σπουδαιότητα της επιχειρησιακής
λειτουργίας της διανομής 23
1. 2. Προβλήματα, στόχοι και στρατηγικές της λειτουργίας
της διανομής 27
1. 3. Ποσοτική διάσταση της διανομής 45
1. 4. Το περιβάλλον της επιχειρησιακής λειτουργίας της διανομής... 47
1. 5. Η έννοια, ο ορισμός και τα συστατικά μέρη του
δικτύου διανομής 55
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 66
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
2. 1. Λιανεμπόριο 67
2. 1. 1. Παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη
σύγχρονη εξέλιξη του λιανεμπορίου 67
2. 1. 2. Η διεθνοποίηση του λιανικού εμπορίου 75
2. 1. 3. To λιανεμπόριο στην Ελλάδα 79
2. 1. 4. Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στο χώρο του λιανεμπορίου 81
2. 2. Χονδρεμπόριο .. 86
2. 2. 1. Η εξέλιξη του χονδρεμπορίου διεθνώς 86
2. 2. 2. Οι αλλαγές στο χώρο του ελληνικού χονδρεμπορίου 90
2. 2. 3. Βασικές στρατηγικές των χονδρεμπόρων και συγκριτική
ανάλυση μεταξύ των στρατηγικών μάρκετινγκ του
χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου .. 93
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 100
ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
3. 1. Οι επιθυμίες των τελικών αγοραστών και των ενδιαμέσων
ως σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού
ενός δικτύου διανομής προϊόντος 101
3. 2. Καθορισμός στόχων, στρατηγικών και λειτουργικών
καθηκόντων της διανομής 105
3. 3. Επιλογή ενός δικτύου διανομής προϊόντος 108
3. 4. Επιλογή μελών στο δίκτυο διανομής 118
3. 5. Βαθμός ολοκλήρωσης του δικτύου διανομής 119
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 126
ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
4. 1. Η έννοια και τα είδη ισχύος στο χώρο του
δικτύου διανομής 127
4. 2. Η έννοια, οι αιτίες και τα είδη συγκρούσεων
στο χώρο των δικτύων διανομής 136
4. 3. Ο χειρισμός των συγκρούσεων στα δίκτυα διανομής 143
4. 4. Οι συγκρούσεις στα δίκτυα διανομής των ελληνικών
επιχειρήσεων 148
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 154
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
5. 1. Βασικοί κανόνες για μια συνεργασία στο δίκτυο διανομής 155
5. 2. Ροές πληροφόρησης προς τους ενδιαμέσους 157
5. 3. Στυλ ηγεσίας και συνεργασία στο δίκτυο διανομής 164
5. 4. Η προσέγγιση του efficient consumer response (ECR) 166
5. 5. Η κινητοποίηση στα πλαίσια της διοίκησης ενός δικτύου
διανομής προϊόντων 182
5. 6. Τα συστήματα κινητοποίησης στα δίκτυα διανομής
των ελληνικών επιχειρήσεων 184
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 188

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 192
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 198
ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (FRANCHISING)
7. 1. Ιστορική εξέλιξη και τύποι franchising 199
7. 2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του franchising 203
7. 3. Παράγοντες επιτυχίας ενός συστήματος franchise 207
7. 4. Η ικανοποίηση στη σχέση franchisor με franchisee 209
7. 5. To franchising στην Ελλάδα 213
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 218


ΜΕΡΟΣ Β|
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(LOGISTICS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 222
ΕΝΝΟΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 230
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .. 238

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 240
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
10. 1. Μεταφορές 241
10. 2. Αποθήκευση 249
10. 3. Διαχείριση αποθεμάτων 255
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 266

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 268
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 276

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 278
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
12. 1. Οι πέντε κύριες τεχνολογίες πληροφόρησης 279
12. 2. Συστήματα ανάγνωσης και διαχείρισης δεδομένων
ραβδωτού κώδικα και ηλεκτρονικά σημεία πώλησης 279
12. 3. Συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 281
12. 4. Ηλεκτρονικά συστήματα παραγγελιών και δίκτυα
προστιθέμενης αξίας 282
12. 5. Λειτουργία και χρησιμότητα συστημάτων
ραβδωτού κώδικα 285
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 298

ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00176